نوع محصول : نوشیدنی میوه ای پرتغال

وزن خالص

۲۵۰ میلی لیتر

بسته بندی:

۲۰ پت_شیلینگ