نوع محصول:زعفران سر گل

وزن خالص

۱ مثقال

۰/۵ مثقال

۱گرم

۰/۵ گرم

بسته بندی:

بسته بندی :۱۲ پاکت _۲۲پاکت

برای بررسی صحت محصول بارکد ذیل را اسکن نمائید

زعفران