زعفران ادیب

نوع محصول:زعفران سر گل

وزن خالص

۱ مثقال

۰/۵ مثقال

۱گرم

۰/۵ گرم

بسته بندی:

بسته بندی :۱۲ پاکت _۲۲پاکت